fbpx

ADATVÉDELMI nyilatkozat

Adatkezelő a Hétvezér Autószerviz Kft.

Az adatkezelési azonosítószámunk NAIH-61214/2012

A Hétvezér Autószerviz Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó bármely tevékenységével kapcsolatos tevékenység megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató/adatkezelő (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Hétvezér Autószerviz Kft
Székhely: 4034 Debrecen, Hétvezér utca 7-9.
Levelezési cím: 4034 Debrecen, Hétvezér utca 7-9.
Szerviz, munkafelvételi pont címe: 4034 Debrecen, Hétvezér utca 7-9.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 09-09-018787
Adószám: 22630193-2-09
Képviselő: Kalmár Sándor
Telefonszám: +36203404475
E-mail: info @ kedvencszervizem . hu
Bankszámlaszám: 10103434-89494900-01004002
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-61214/2012

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft
Székhely: 1097 Budapest Könyves K. Krt. 12-14
Elérhetőség: 06 1 789 2789

Hozzájárulás megadásának módja

Ön a Hétvezér Autószerviz Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapján (www.kedvencszervizem.hu, www.karosszeriajavitasfenyezes.hu, www.opelszervizeles.hu, www.opeljavitas.hu, www.nemetautokszervize.hu tartományon belül bármely lapon) történő regisztráció során a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, az Ön által külön erre adott kifejezett hozzájárulása esetén továbbítása, nyilvánosságra hozása. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük Önt.

Amennyiben e-mailt ír részünkre, vagy egyéb elektronikus csatornán  kommunikál velünk mint adatkezelővel, a levelet, illetve az adott kommunikáció tartalmát nem töröljük automatikusan, korlátlan ideig megőrizzük, hacsak Ön nem kéri az adatok törlését.

Bevezetés

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a Hétvezér Autószerviz Kft. által nyújtott autó javítási és karosszéria javításai szolgáltatások, valamint a kiadott print, audio illetve digitális kiadványok letöltése és a szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik.  Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik.
 2. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt érvényes.
 3. Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.
 4. Mind az Adatkezelési Irányelvek mind a Felhasználási Feltételek egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk
 5. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Hétvezér Autószerviz Kft. az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználok jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez tartozó meghatározott helyen.
 6. Az adatok fizikai tárolásának helye: a Hétvezér Autószerviz Kft. mindenkori székhelye.

Alapelvek

 1. A Hétvezér Autószerviz Kft. a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
 2. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
 3. A Hétvezér Autószerviz Kft. kizárólag az ügyfél / felhasználó jelen Irányelvekben és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges a Hétvezér Autószerviz Kft. az érdekmérlegelés elve szerint kezel adatokat, azaz, csak abban az esetben amennyiben a társaság joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
 4. A Hétvezér Autószerviz Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.
 5. A jelen adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

Adatkezelés célja és jogalapja

 1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:
  1. az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól felhasználótól való megkülönböztetése;
  2. kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
  3. ügyfélelégedettség tesztelése és mérése,
  4. a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
  5. a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
  6. külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);
  7. vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt szolgáltatás megvalósítása, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;
  8. tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, törzsvásárlói programok
  9. harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.
 2. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketing hozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.
 3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 4. A Hétvezér Autószerviz Kft. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
 5. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.
 6. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.
 7. A felhasználást, panaszokat a Hétvezér Autószerviz Kft. ügyvezetője kezeli.
 8. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

A sütik általános feladata a weboldalakon

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; , minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) Adatkezelő, weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalait. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli ezeket. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (feliratkozáskezelés) Adatkezelő az Adatfeldolgozó által biztosított feliratkozási felületeket használja feliratkozók gyűjtéséhez. Ezek a folyamatok is elhelyeznek cookie-kat Érintett számítógépén. Ezen sütik elhelyezéséhez Érintett a feliratkozással automatikusan kifejezett hozzájárulását adja, ezek alól csak az esetben kivétel, ha böngészőjében a cookie-k fogadása ki van kapcsolva.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics és a Facebook pixel szolgáltatás igénybevételével méri, mely szolgáltatás egy vagy több cookie-t vagy névtelen azonosítót használ. A továbbított adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://www.google.hu/policies/privacy/ads A Facebook adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Adatbiztonság. Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése. Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az adatkezelő öt munkanapon belül törli.

Az adatkezelő – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt.

A kötelező – azaz jogszabályon alapuló – adatkezelések esetében az adatokat az adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.

Amennyiben az adatkezelő és az érintett között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt bármilyen hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az adatkezelő jogosult az érintett adatait kezelni, melyet az érintett tudomásul vesz.

A fentiek rendelkezések alapján az adatkezelő a megadott adatokat köteles törölni, ha:

 1. kezelésük jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 2. az érintett azt kéri;
 3. az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 4. az adatkezelés célja megszűnt;
 5. hatóság vagy bíróság elrendeli.

Korlátozások

 1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.
 2. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
 2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).
 3. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.
 4. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

Tájékoztatás kérése

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info @ kedvencszervizem.hu címen.
 2. A Hétvezér Autószerviz Kft.  a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
 2. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag A Hétvezér Autószerviz Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 3. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 4. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 5. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Debreceni Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

Külső szolgáltatók tevékenysége

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A fizetés készpénzben, a Hétvezér Autószerviz Kft. telephelyén történik.

Adattovábbítás nem történik.

Külső szolgáltatók

A Hétvezér Autószerviz Kft. egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősül önállóan illetve A Hétvezér Autószerviz Kft-vel együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

Biztosítós kárrendezés esetén az aktuális kárt rendező biztosító, illetve egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Honlap: www.posta.hu
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, szállítási név és cím

E.N.S Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Székhely: 1106. Budapest Fehér út 10.
Cégjegyzékszám: 01-10-046975
Adószám:14032868-2-42
EU adószám: HU 14032868-2-42
Képviselő: Nádasdy-Nagy Balázs 06-20/222-0011
Email: kapcsolat@webgalamb.hu
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás.

Tárhelyszolgáltató-Szerverszolgáltató cég
Tárhely.EU Szolgáltató Kft.
Székhely: 1097 Budapest Könyves K Krt. 12-14
Tel: 06 1 7892789
E-mail: support@tarhely.eu
Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.
Továbbított adatok köre: vezetéknév; keresztnév; lakóhely szerinti település; e-mailcím; feliratkozás dátuma; időpontja; számlázási név és cím, szállítási cím, adatmódosítás esetén a módosítás időpontja; feliratkozás ténye Adatkezelő más listáira, ha azonos e-mail címmel kattintva történik; ennek dátuma; illetve egyes, az Érintett felé feltett kérdésekre adott válaszok, amik lehetnek szövegesek, választásosak, jelölőmezők bejelölésével, vagy adott hivatkozásra kattintással megadottak; egyéb az Adatfeldolgozó rendszere által használt jelölők; cookie; Érintett böngészője által Adatfeldolgozó rendszerével közölt adatok; IP cím alapján rögzített földrajzi adatok a feliratkozás helyéről; adott Érintettek esetén, akik partner-marketing célú levelekből elérhető adatfrissítő űrlapokon frissítették adataikat

Érintett személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik

Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre

 1. Adatkezelő munkatársai;
 2. Adatfeldolgozó munkatársai;
 3. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 4. Adatkezelő infotermékét megrendelő Érintett esetén, Adatkezelő könyvelője a számlán szereplő adatok tekintetében. (Vezetéknév; keresztnév, vagy számlázási név, számlázási cím.)
 5. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján

Debrecen, 2020. január 18.